ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> ตัวชี้วัด <<
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓

ตัวชี้วัดที่ ๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๑๖

ตัวชี้วัดที่ ๑๗

 
 
 
 
 
       
 
 
ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒๗๙ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๒๙๐ , ๓๗๐