ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

Website counter

 
 
 
 
 
  <<   1   2        
วิทยุ บช.ตชด. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๐.๑๖๔/๗๙๑ ลง ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
หนังสือ ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. ที่ ๐๐๓๐.๑๖๑/๕๗ ลง ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือ บช.ตชด. ที่ ๐๐๓๐.๑๖๑/๓๐๑๑ ลง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๒ เรื่อง กำชับการรายงานเรื่องร้องเรียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ๒ ก.พ. ๒๕๕๗
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดย การยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ตร. พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗
การจัดการความรู้เรื่องการทำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒๗๙ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๒๙๐ , ๓๗๐