ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ๒ ก.พ. ๒๕๕๗ <<
 
 
 
 
>> .. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐)
>> .. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๔)
>> .. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๔)
>> .. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐
>> ..พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐
>> .. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการสรรหา ส.ว. พ.ศ.๒๕๕๐
>> ..พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการสรรหา ส.ว.(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔
>> ..พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
>> .. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔
>> .. พ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖
>> .. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
>> ..ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔

>> Download

>> ..ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖
>> .. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
>> .. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

>> Download

>>..ประกาศ กกต. เรื่องจำนวนราษฎร จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

>> ..ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
>> .. คู่มือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๗
>> .. ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔

>> Download

>> .. ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐

>> Download

>> ..ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณี ของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔

>> Download

>> ..ประกาศ กกต. เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือแสดงไว้ในที่เลือกตั้ง

>> ..ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป

>>...คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖

>> Download

>>...ประมวลคำถาม- ตอบข้อหารือในการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว.

>> Download

 
 

 

 
 
 
 
 
       
 
 
ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒๗๙ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๒๙๐