ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

Website counter

 
 
 
 
 
      1   2   >>    

>> หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๒/๓๑๙๔ ลง ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

>> Download

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ๒ ก.พ. ๒๕๕๗

๒ อำนาจผูกพันและอำนาจดุลพินิจ (ฉบับย่อ ๑๔ หน้า)

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคดีปกครองในหน้าที่ของตำรวจ
การกระทำของฝ่ายปกครอง (๑๕ ส.ค. ๕๔) ๑๐ หน้า
ความชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ(๑๕ ส.ค. ๕๔)
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เอกสารคำบรรยาย)
คำถามหลังรับฟังการบรรยาย
ระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย (๑๕ ส.ค. ๕๔)
ระบบศาลและระบบการพิจารณาคดี
ระบบอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองกับสิทธิฟ้องคดีปกครอง
สิทธิของคู่กรณีตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สิทธิของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองใช้พิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
หลักควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง (๑๕ ส.ค. ๕๔)
หลักปราศจากส่วนได้เสียและปราศจากอคติ
หลักแห่งความได้สัดส่วน ย่อสั้น
เหตุไม่ชอบด้วยกฎหมายและลักษณะคดีปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งฯ และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (๑๕ ส.ค. ๕๔)
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒๗๙ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๒๙๐ , ๓๗๐