: Home :
Keywords, top keywords, adsense keywords, expensive keywords, adwords keywords.

ติดต่อเรา

หน้าที่งานนิติการ
 

>> ตอบข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย

>> ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย ร่าง ตรวจสอบ แก้ไข ตรวจสอบ นิติกรรม สัญญาต่างๆ ตรวจสำนวน

>> การสอบสวนข้อเท็จจริงทางละเมิด

>> ดำเินินการเกี่ยวกับศาลกรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่

หรือกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ฟ้องร้อง

>> ประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือกรรมาธิการของรัฐสภาเรียกให้ไปชี้แจง

>> รวบรวมคำวินิจฉัยศาลปกครอง ศาลแพ่ง ในการดำเนินการปกครองและละเมิด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
copyright(c)2007 http://www.bppnitikan.com all right reserved
งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
webmaster:chotianan@hotmail.com