เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.182/1283 ลงวันที่ 24 ธ.ค.61

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เป้าหมายที่คุกคามในระบบออนไลน์การกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ในระดับ บก.ตชด.ภาค 1-4
ตัวอย่าง แบบรายงานโครงการสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกัน การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสถาบัน ประจำปี 2562