รูปที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ ๒-๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจชายแดน ณ สถานีอนามัยหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๑

รูปที่ ๙-๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านตาเรือง ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องเขียนและแบบเรียนแก่นักเรียนชายหญิงและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

รูปที่ ๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปล่อยปลา บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเมื่อ 26 มิถุนายน 2533

รูปที่ ๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจบริเวณพื้นที่ประสบอุทกภัยและทรงเยี่ยม ค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2512

รูปที่ ๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ไปทอดพระเนตรชุดสุนัขสงครามที่ปฏิบัติงานปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔

รูปที่ ๑๗-๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงประกอบพิธีเปิด “ค่ายศรีนครินทรา” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๘ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๕

รูปที่ ๑๙-๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตพื้นที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

รูปที่ ๒๑-๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๐

รูปที่ ๒๓-๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชดำเนินไปพระราชทานถุงของขวัญ ยาชุด และเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแก่ตำรวจตระเวนชายแดน หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๓ ณ บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

รูปที่ ๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแผนที่สร้างถนนบ้านห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 29 พฤษภาคม 2511

รูปที่ ๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับแพยางเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศน์สองฝั่งห้วยละอู ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑

รูปที่ ๓๔-๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานอาวุธปืน AR-15 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๓