บช.ตชด. จะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ส่วนกลาง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการรับบริจาคเฉพาะผู้ที่สมัครใจบริจาคเกล็ดโลหิตเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๔๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 2567.jpg