"เวลา 13.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อำเภอเมือง ปัจจุบัน มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 71 คน ผลการเรียนชั้นเด็กเล็ก อ่านออกเสียง เขียนรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก ชั้นเด็กโตมีผลการเรียนดีขึ้นทุกกลุ่มสาระวิชา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์ ครู ตชด. ส่วนใหญ่เป็นครูครุทายาท สำหรับน้ำอุปโภคบริโภคที่เดิมไม่พอใช้ กรมชลประทาน รับสนองพระราชดำริ จัดทำท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน ปัจจุบันมีน้ำพอใช้ ส่วนน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค มีเครื่องกรองน้ำดื่ม สะอาด ได้มาตรฐาน กิจกรรมขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน ที่น่าสนใจ คือ "การเลี้ยงผึ้งชันโรง" มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด สอนเรื่องการออกแบบรังชันโรง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง สอนการแปรรูปสบู่จากน้ำผึ้งชันโรง และยาหม่องขมิ้นชันจากชันโรง, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แบ่งพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน มีโรงเรือนปลูกผัก ซุ้มผักเถาเลื้อย ปลูกผักแบบยกแคร่และในภาชนะ ปลูกผักอายุสั้นในวงบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่แบบ happy chick ที่ปล่อยให้ไก่อยู่ในโรงเรือนอย่างอิสระ ปัจจุบันเนื้อสัตว์และไข่ไก่ มีพอบริโภค ส่วนผักและผลไม้มีมาก สามารถแจกให้นำกลับไปบริโภคที่บ้าน โอกาสนี้ ทรงเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด" และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1,111 จากนั้น พระราชทานพระราชดำรัส ถึงงานที่ทรงทำมาตลอด ได้ช่วยเหลือให้เยาวชนมีความสามารถมากขึ้น ปีหน้าจะขยายงานให้ก้าวหน้าต่อไป"