การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                            เป้าหมายหลักที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา

                                 ข้อความอธิบายภาพ   1. ไอโอดีน ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง

                            เป้าหมายหลักที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

                            เป้าหมายหลักที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

                            เป้าหมายหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ

                                 ข้อความอธิบายภาพ   1.เสียบยอด มะม่วง

                                 ข้อความอธิบายภาพ   2.การตอนกิ่งมะนาว รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง

                                 ข้อความอธิบายภาพ   3.การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

                                 ข้อความอธิบายภาพ   4.เพาะพันธุ์ปลาหมอเทศ รร.ตชด.การท่าฯ

                                 ข้อความอธิบายภาพ   5.ทำอาหารปลา รร.ตชด.อาทรอุทิศ

                                 ข้อความอธิบายภาพ   6.แปรรูปปลา ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง

                                 ข้อความอธิบายภาพ   7.ซ่อมพัดลม รร.ตชด.บ้านโคกแสลง

                                 ข้อความอธิบายภาพ   8.ทำเครื่องเงิน รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า

                            เป้าหมายหลักที่ 5 ปลูกฝังจิตสานึกและพันนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            เป้าหมายหลักที่ 7 ขยายการพันนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

                                 ข้อความอธิบายภาพ   1.ขยายผลสู่ชุมชน รร.ตชด.ชูทิศวิทยาฯ

                            เป้าหมายหลักที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้