เลขที่หนังสืออ้างอิง :  0030.112/192  ลง 1 ก.พ.66

เลขที่คำสั่ง : คำสั่ง บช.ตชด.ที่ 32/2566 ลง 1 ก.พ.66 

 
   
ดาวน์โหลดรายละเอียด