เลขที่หนังสืออ้างอิง :  0030.112/185  ลง 31 ม.ค.66

เลขที่คำสั่ง : คำสั่ง ตร.ที่ 23-26/2566 ลง 13 ม.ค.66 และ คำสั่ง ตร.ที่ 52/2566 ลง 23 ม.ค.66

 
   
ดาวน์โหลดรายละเอียด