เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.134/671 ลง 9 ธ.ค.64

เลขที่คำสั่ง :  -

 
   
คำสั่ง ตร. ที่ 513/2564 ลง 14 ต.ค.64 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตร. (ศปทส.ตร.)
คำสั่ง ศปทส.ตร. ที่ 1/2564 ลง 26 พ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการและข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง ศปทส.ตร.