วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) ครบรอบปีที่ 121 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา นายอำเภอคลองหลวงและคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมพิธี

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจและปวงชนชาวไทย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความ
เหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม
ทั่วราชอาณาจักร เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ทรงจัดตั้งมูลนิธิหรืออุปถัมภ์หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น
เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พระราชกรณียกิจอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ และกองบินตำรวจ ซึ่งได้ถวายงานด้านต่างๆ แด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด พระราชจริยวัตร
และพระราชอัธยาศัยที่ทรงเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง อันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายงานต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยเป็นล้นพ้น ทรงหยั่งถึงจิตใจ ความนึกคิดของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ทรงห่วงใยเหล่าตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อันโดดเดี่ยวห่างไกลคมนาคม ทรงถือเป็นพระราชภารกิจที่ต้องเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ยังความปลาบปลื้มใจและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นติดตรึงใจเหล่าข้าราชการตำรวจตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
แม้สมเด็จย่าจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณ ยังสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรตลอดนิรันดร์กาล

 

 
 
 

25641027_01

 • 5f91d82aa32899b5f444c2e00d6b4d980ad99c2.jpg
 • 43dccead10d9eb1e6eba42f9c2c51126f573b2f.jpg
 • 75e62768-4f44-4049-9717-4988ecac110f.jpg
 • 186f72f4f590cac01650ab4427230bedad10932.jpg
 • 992e42c3-5885-4de4-9f32-f029fcc8784a.jpg
 • 1532aa33-952f-44ba-bf4b-f2647ff073c0.jpg
 • 6180d47220be2a996ba43dd9634a8d677eaeb9a.jpg
 • 8306900ef9b6c80d29c93efcfb16b210ccaf811.jpg
 • a151523fa558cf65011bd0e9abe5290f67245f9.jpg
 • a151523fa558cf65011bd0e9abe5290f67245f9_0.jpg
 • be76bccc-19b8-459e-9cf1-6dc384c0da14.jpg
 • c0c130a35ea182abb6550b9164bc886cdbf6925.jpg
 • d5a0b083-bd21-43a3-be0b-cd6af8091ffe.jpg
 • d55b45be0bc4390ae7346b9f467c2c6e7f55d67.jpg
 • ef445e6bf745c77d98e4cba2dfa79e221103bd6.jpg
 • f616df9ad72a2229cfdbdd718bb3607fadc3eaf.jpg
 • fd1736f3988fa63778fae2d8817f6f3cbc23f14.jpg