เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.112/3417 ลง 7 ธ.ค. 63

เลขที่คำสั่ง :  คำสั่ง ตร.ที่ 625-628/2563 ลง 24 พ.ย. 63 และ คำสั่ง ตร.ที่ 646-647/2563  ลง 30 พ.ย. 63

 
   
ดาวโหลดรายละเอียด