เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.114/3064 ลงวันที่ 14 ต.ค.63

เลขที่คำสั่ง : 343/2563

 
   
สำเนาคำสั่ง บช.ตชด. ที่ 343/2563 ลง 30 ก.ย.63