เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

เลขที่หนังสือ : 0030.112/747 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63

 
   
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 64 ราย
พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 58 ราย