เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง :  -ไม่มี-

เลขที่หนังสือ : 0030.151/139 ลง 13 มี.ค.63

 
   
ดาวน์โหลดรายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนของ งาน พชช.ฝอ.5 บก.อก.บก.บช.ตชด.
แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนของ งาน มชส.ฝอ.5 บก.อก.บก.บช.ตชด.