เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.134/606 ลง 5 ก.ค. 62

เลขที่คำสั่ง :  คำสั่ง ตร.ที่ 231/2562 และ คำสั่ง ศอ.ปส.ตร.ที่ 6/2562

 
   
สำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 231/2562 เรื่อง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตชด.)
สำเนาคำสั่ง ศอ.ปส.ตร. ที่ 6/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.ตร. (เพิ่มเติม)