วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

          ค่านิยม : COPS

                    สมรรถนะ (Competency)

                    สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)

                    ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)

                    บริการด้วยใจ (Service Mind) 

          วัฒนธรรมองค์กร

                    ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม

          ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

                    ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

          พันธกิจ

                    1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

                    2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

                    3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

          วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

                    วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”