ประวัติการรับราชการและรางวัลที่ได้รับที่สำคัญ

bpp62 

พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๔
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๔๐)
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

 • ๑ ก.พ.๒๕๓๐  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรัง

                      จังหวัดตรัง

 • ๒๐ เม.ย.๒๕๓๔ รองสารวัตรแผนกสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์

                     กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

 • ๑๖ ก.พ.๒๕๓๗ นายเวรผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (ทนท.หน.ภาค ๘)
 • ๑ ก.พ.๒๕๓๘ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์แก้ว

                     จังหวัดนครปฐม

 • ๑๖ ต.ค.๒๕๓๘ สารวัตรแผนก ๓ กองกำกับการ ๒ กองปราบปราม
 • ๑ ส.ค.๒๕๔๒ รองผู้กำกับการ ๒ กองปราบปราม
 • ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ นายเวรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ๑ ต.ค.๒๕๔๗  ผู้กำกับการฝ่ายปฏิบัติการที่ ๒

                     ส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 • ๓๐ มิ.ย.๒๕๔๘ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม
 • ๑ พ.ย.๒๕๔๙  ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปราม
 • ๑ ส.ค.๒๕๕๐  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 • ๒๑ พ.ย.๒๕๕๐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส
 • ๑๖ ก.พ.๒๕๕๓ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๒
 • ๑ พ.ย.๒๕๕๔  ผู้บังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๕  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๖ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๗ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๘ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • ๑ ต.ค.๒๕๖๑  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประวัติการศึกษาอบรม  

 • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๑๕
 • หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๔๕
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๘ กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ ๒๙
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๕
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๙
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน(วพน.) รุ่นที่ ๑๒

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และแสดงให้เห็นการยอมรับในสังคมทั่วไป

 • ประกาศชมเชย“การปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น

จาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๖

 • ได้รับการคัดเลือกเป็น“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”ประจำปี ๒๕๔๐

จาก กรมตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ รับรางวัลจาก อธิบดีกรมตำรวจ

 • ได้รับการคัดเลือกเป็น“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”ประจำปี ๒๕๔๑

อันดับ ๑ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑

 • ได้รับโล่เกียรติคุณสาขา“สายตรวจดีเด่น”จากชมรมผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ปี ๒๕๔๐
 • ได้รับคัดเลือกเป็น“ข้าราชการที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น”ประจำปี ๒๕๔๑

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก

 • ได้รับการยกย่องให้เป็น“๑ ใน ๑๐ นายพลตำรวจแบบอย่างดีเด่น”ประจำปี ๒๕๕๕

โดย นิตยสาร “โล่เงิน” จัดพิมพ์เป็นปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ฯ

ระดับ “ดีเยี่ยม”ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ในโครงการ“ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม”

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับรางวัล“เกียรติยศจักรดาว”

สาขา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘