เลขที่ 1279 อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   

ติดต่อ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.