เลขที่ 1279 อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
ฝ่ายอำนวยการ 8
กองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อาคารจุลละพราหมณ์ ชั้น 7 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.