เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.112/1740 ลงวันที่ 12 พ.ย.61

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 365/2561 ลง 25 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ฯ
คำสั่ง บช.ตชด. ที่ 1/2561 ลง 25 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ฯ