เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.113/1578 ลงวันที่ 21 มิ.ย.61

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   
ท่าที่ใช้ในการฝึก
คู่มือแบบฝึกตำรวจ รร.นรต.
คู่มือครูฝึกยุทธวิธี