เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.113/81 ลงวันที่ 11 ต.ค.60

เลขที่วิทยุ : 0030.113/4232 ลงวันที่ 12 ต.ค.60

 
   
ดาวน์โหลดรายละเอียด