เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : 0030.114/767 ลงวันที่ 10 เม.ย.62

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   
สำเนาคำสั่ง บช.ตชด. ที่ 149-150/2562 ลง 29 มี.ค.62
สำเนาคำสั่ง บก.อก.บช.ตชด. ที่ 26-28/2562 ลง 29 มี.ค.62