กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

จะป้องกันขอบขันฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยในสังกัด

» รับผิดชอบเกี่ยวกับงานถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
» สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตำรวจพื้นที่ในด้านการป้องกันและปราบปราม การรบพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้าย งานกิจการพิเศษ และการเก็บกู้วัตถุระเบิด รวมทั้งการฝึกอบรมอาวุธ ยุทธวิธี และการรบพิเศษ
» ดำเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ
» ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานผู้บังคับบัญชา อาคารกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355-6 โทรสาร 0-3244-2458
E-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์หน่วย http://www2.bpp.go.th/paru/

:: กรุณาเลือกหน่วยงาน ::

ตำแหน่ง ชื่อ ยศ สกุล หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน ภายใน บ้านพัก มือถือ
ผบก.สอ.บช.ตชด. พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต 0-3244-2357
0-32442355-6
08-9960-3064
โทรสาร
0-3244-2357
รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. (1) พ.ต.อ.พงษ์สัณห์ เจริญผลารักษ์ 0-3244-2355-6 106 08-1858-4794
รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. (2) พ.ต.อ.ปรีชา บุญสุข 0-3244-2459 105 08-1880-9227
รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. (3) พ.ต.อ.พิษณุ   จันทรา 0-3244-2355-6 108 08-1637-6470
นว.(สบ1) ผบก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ. อนุรักษ์ เสนามาตย์ 0-3244-2355-6 104 08-9157-3455
สง.ผบก.สอ. โทรสาร 0-3244-2357 107