เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
 
 
 
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป
 
 
 
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA