โรงเรียน ตชด.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ตชด.
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน

    การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

   ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน ปีการศึกษา 2556

 1. ความเป็นมา

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มงานโครงการเพื่อเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนมาตั้งเเต่ปี  พ.ศ. 2523 โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  มีการพัฒนาทั้งทางด้านองค์ความรู้  ทักษะพื้นฐานเเละเจตคติที่ดีให้เเก่เด็กเเละเยาวชน  ควบคู่ไปกับการเเก้ปัญหาพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นด้วย  นอกจากนี้ทรงพยายามค้นหาวิธีการเเละรูปเเบบกิจกรรมที่จะพัฒนาเด็กเเละเยาวชน  ให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายในเเต่ละชุมชนเเละวัฒนธรรมของท้องถิ่น
              โครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาครบ  30 ปี ในปี พ.ศ. 2553 นี้ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเเละมีภาวะที่ยากบำบากต่างๆ  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การดำเนินงานพัฒนาได้ครอบคลุมพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารมี่นีความหลากหลายเเตกต่างกัน  มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่  อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานทั้งภาครัฐเเละเอกชนที่ร่วมดำเนินการเเละให้การสนับสนุนการดำเนินงานจำนวนมาก  เป็นการพัฒนาเเบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพ  การศึกษา  การอาชีพ  การอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งเเต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนเเละเยาวชน
              ตลอดปีการศึกษา 2552  ที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยพระองค์เอง  เเละทรงหารือร่วมกับครู  เเละหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  เพื่อพระราชทานคำเเนะนำเเละความช่วยเหลือในการเเก้ไขปัญหาที่ทรงพบ  ชึ่งส่งผลให้งานมีความก้าวหน้า  เด็ก  เยาวชน  รวมถึงประชาชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน  จึงได้รับโอกาสเท่าเทียมผู้อื่นเเละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ
                                     
              ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  สำนักงานโครงการฯ  ได้กำหนดตัวชี้วัดเเละกรอบกิจกรรมตามเเผนพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ระยะที่ 4  (พ.ศ.2550-2559)ซึ่งทุกโรงเรียนได้ดำเนินการในทุกกิจกรรมตัวชี้วัด  เเละเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2552  ได้รวบรวมผลเเละรายงานมายังสำนักงานโครงการฯ  มีผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ  สรุปได้ดังนี้

      พื้นที่ดำเนินการ

         ในปีการศึกษา  2556 มีโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งหมด 178  เเห่ง  เป็นโรงเรียนประถม 170 เเห่ง  โรงเรียนมัธยม 2 เเห่ง  เเละศูนย์การเรียน ตชด. 16 เเห่ง  มีรายละเอียดดังนี้
  ตารางที่ 1  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน ที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ในปีการศึกษา 2554

ประเภท 

บก.ตชด.

ภาค 1 

 บก.ตชด.

ภาค 2

บก.ตชด.

ภาค 3 

บก.คตชด.

ภาค 4 

รวม 

 1. โรงเรียนประถม

40 

 38

45

 37

170

 2. โรงเรียนมัธยม

 1

 

 1

 

 2

 3. ศูนย์การเรียนรู้

 

 1

 15

 

 16

 รวม

41

39

61

37

 178

กลุ่มเป้าหมาย

        กลุ่มประชากรเป้าหมายของการพัฒนาในปีการศึกษา  2554  ปรระกอบด้วยเด็กที่อยู่ในโรงเรียน  เเละเด็กที่อยู่นอกโรงเรียน  ชึ่งอยู่ในหมู่บ้านเขตบริการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนมีรายละเอียดดังตารางที่2

                                     

ตารางที่ 2  กลุ่มประชากรเป้าหมายที่อยู่ในการบริการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน 

สังกัด 

ร.ร.ตชด.

(เเห่ง) 

เด็กก่อน

วัยเรียน 

เด็ก

ชั้นประถม 

เด็ก

ชั้นมัธยม 

รวม 

 บก.ตชด.ภาค1

 40

     

 

 บก.ตชด.ภาค2

 38

     

 

 บก.ตชด.ภาค3

 45

     

 

 บก.ตชด.ภาค4

 37

     

 

 รวม

 160

     

 

           
รายชื่อ ร.ร.ตชด.ที่มอบโอน-ยุบเลิก  เเต่ปี  2550-2554  download                                                                                    

  

 


หน่วยงานราชการ

เข้าสู่ระบบ

Polls

เเสดงความคิดเห็นเกี่ยงกับเว็บไซด์
 

มีผู้เข้าชม

We have 38 guests online