โรงเรียน ตชด.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home โครงการพระราชดำริฯ

   โครงการส่งเสริมโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยเเม่เเละเด็กในถิ่นทุรกันดาร

     ความเป็นมา

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักว่าการที่คนเราจะมีโภชนาการเเละสุขภาพอนามัยที่ดีนั้น  จะต้องเริ่มต้นตั้งเเต่อยู่ในครรภ์มารดา  นั่นคือเเม่จะต้องมีโภชนาการเเสขภาพอนามัยดีด้วย

ถ้าเเม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา  ทั้งด้านการเจริญเติบโตเเละพัฒนาการของร่างกายเเละสมอง  ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2539

                                                                                                                                          

      วัตถุประสงค์

            เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์  หญิงให้นมบุตร  เเละเด็กทารกเเรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ได้รับบริการที่เหมาะสม  เเละได้รับความรู้ด้านอาหารเเละโภขนาการเเละสุขภาพอนามัยที่ดีเด็กเกิดรอด

มีการเจริญเติบโตเเละพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ

      กิจกรรมสำคัญ

1. การให้บริการการดูเเลอนามัยเเม่เเละเด็กขั้นพื้นฐาน  โดยเเสวงหาคนในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  เล้วอบรมผู้ให้บริการ  ทั้งด้านความรู้  วิธีการเเละเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการงานอนามัยเเม่เเละเด็ก

เเละการส่งเสริมโภชนาการ  ให้มีการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ

2. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูเเลเเม่เเละเด็กทั้งในครอบครัวของตนเองเเละชุมชน

3. สนับสนุนอาหารเสริมเเละยาที่จำเป็นเเก่เเม่เเละเด็ก

4. ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการในการให้บริการที่เหมาะสมต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนในบางพื้นที่  ได้เเก่ ชาวไทยภูเขา  เเละ  ชาวไทยมุสลิม

                                                        

  HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานราชการ

เข้าสู่ระบบ

Polls

เเสดงความคิดเห็นเกี่ยงกับเว็บไซด์
 

มีผู้เข้าชม

We have 10 guests online