โรงเรียน ตชด.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ความเป็นมาของการจัดตั้ง ร.ร.ตชด.พลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี

ความเป็นมาของการจัดตั้ง ร.ร.ตชด.พลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี

 

 ความเป็นมาของการจัดตั้ง

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  ได้รับการร้องเรียนขอจากประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านเเกเเดะ  ตำบลธารคีรี  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา ว่ามีความเดือดร้อนเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน  เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนบ้านสุโส๊ะ  หมู่ที่ 2 ตำบลเดียวกัน  เป็นระยะทาง 9.5 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมยากลำบากเเละระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย ประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางเป็นภูเขาสูงลาดชันเเละเป็นพื้นที่อันตรายต่อความไม่สงบ  การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนใช้วิธีการจ้างเหมารถยนต์รับจ้างในหมู่บ้าน  เสียค่าใช้จ่าย 600- บาท /คน/เดือน  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเเละรับจ้างกรีดยางพารา  มีฐานะยากจนเป็นเหตุให้เด้กขาดเรียนบ่อย  บ้างก้เรียนไม่จบช่วงชั้น เเละมีการออกกลางคัน

   จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้เด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนให้เท่าเทียมกับเด็กในพื้นที่ที่มีความเจริญ  โดยไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมในอนาคต  เพราะเหตุไม่ได้รับการศึกษา   นอกจากนั้นต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องค่าใช้จายดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการที่จะให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

   เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม  2551  ได้มอบหมายให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  หมู่ที่ 5 จัดให้มีการประชุมประชาชนเเละผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในพื้นที่  เพื่อทำประชาคมหมู่บ้านผลการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงเรียนเเละศูนย์การเรียนรู้  ต่อจากนั้น  นายมะลูดิง ปะต๊ะเล๊าะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี ได้ทำหนังสือขอซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ จากนายลาเต๊ะ  มะเซ็ง  ในราคา 400,000 บาท เเละไดทำหนังสือประสาน  หัวหน้าอุทยานเเห่งชาติน้ำตกทรายขาวเพื่อขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดิน  ว่าอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานเเห่งชาติน้ำตกทรายขาวหรือไม่  ได้รับคำยืนยันจากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้สงขลาว่าไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน  สามารถดำเนินการได้  จึงได้จัดทำโครงการรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อจัดตั้งโรงเรียนวงเงิน  700,000 บาท  เเต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน  593,360  บาท เพื่อใช้ปรับพื้นที่ตั้งโรงเรียน  เเละศูนย์การเรียนรู้หลังจากได้รับการอนุมัติงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ให้ปรับพื้นที่ดิน  ก็ได้ดำเนินการตามโครงการจนเสร็จยังขาดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบประมาณ 1,000,000 บาท  เพื่อจัดซื้อที่ดิน  เเละจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนเเละโรงอาหาร  ระหว่างนี้องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โต๊ะนักเรียนจำนวน 60 ตัว เเละอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี มีหนังสือประสานผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3 เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาoช่วงชั้นที่ 1,2 ต่อมาเขตพื้นที่กาศึกษาสงขลา เขต 3 พิจารณาเห็นว่าพื้นที่บ้านเเกเเดะ  เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายเเละอดีตเคยเป็นพื้นที่สีเเดงเป็นที่หลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายเเละไม่มีความพร้อมในด้านจัดสรรบุคลากร  เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มีหนังสือเเจ้งไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 43 ขอให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตามระเบียบเเละขั้นตอนของตำรวจตระเวนชายเเดน

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 43 ได้มีหนังสือรายงานผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายเเดนภาค 4 ผ่านไปยังผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตามระเบียบเเละขั้นตอน  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน อนุมัติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเเกเเดะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนที่ดำเนินการเปิดภาคเรียนการสอน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 43 ได้ประสานไปยังจังหวัดสงขลา ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งตามระเบียบ

   ต่อมาความทราบถึง คุณหญิง อารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าจะมีการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน เเห่งใหม่ จึงได้เเจ้งความประสงค์ผ่าน พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา อดีตผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายเเดน ปัจจุบันที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริฯ ว่าจะบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงสร้างโรงอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม เเละจะดูเเลตลอดไป เเละขอใช้ชื่อบุพการี เป็นชื่อของโรงเรียนกองกำกับการ ฯ มอบหมายให้ผู้บังคับกองร้อย ตชด.432 เดินทางไปประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เพื่อขอความเห็นชอบตามวัสถุประสงค์ของราชเลขานุการในพระองค์ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าประชุมรายงานไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน ผ่านไปยังราชเลขานุการในพระองค์ฯ

   หลังจากนั้นราชเลขานุการในพระองคืฯ ได้ทูลเกล้าถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเเกเเดะ พร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี" เเละได้มีรับสั่งให้ นายไทยรัฐ พงษ์สนิท วิศวกรโยธา เป็นผู้เเทนพระองค์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเเละที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเเละดำเนินการทุกอย่างร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 43 จนกว่าจะเเล้วเสร็จ

   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 นายไทยรัฐ พงษ์สนิท พร้อด้วยทีมวิศวกร เข้าสำรวจพื้นที่ตั้งโรงเรียน ปรากฎว่า พื้นที่ยังน้อย จึงได้หารือกันที่จะซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายพื้นที่ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารเรียน เเละการจัดกิจกรรมของโครงการต่างๆ จึงได้ซื้อที่ดินยินดีเเบ่งขายให้ในราคาไร่ละ 80,000 บาท เนื้อที่ 1-1-50 ไร่ จากนั้น นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ได้วางเเผนดำเนินการประสานขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการ เเละเอกชนที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่นทางหลวงชนบท หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 43 (นพค.) กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น บางหน่วยงาน กองกำกับการฯ เป็นผู้ประสาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการปรับพื้นที่ เเละหน่วยงานทีร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร เเม่ทัพภาค 4 เเละคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างกาคารเรียน ทราบว่าโรงเรียนยังขาดพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 2 ไร่ จึงได้บริจาคเงิน 150,000 บาทเพื่อจัดซื้อที่ดินจากชาวบ้าน เจ้าของที่ดินเเบ่งขายให้ราคาไร่ละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 50,000 บาท หมู่บ้านจัดเลี้ยงน้ำชา 25,000 บาท เเละราชเลขานุการ มอบให้อีก 25,000 บาท ปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีพ้นที่ ประมาณ 13 ไร่

    ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน ได้มีคณะบุคคลเเละหน่วยงานต่างๆเข้าไปเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนเเล้วเสร็จทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 มีนักเรียน 97 คน ประกอบด้วยชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 นักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 18 ชั้นประถมศึกษาxumuj 1-3 นักเรียนชาย 38 คน นักเรียนหญิง 24 มีครูตำรวจตระเวนชายเเดน 6 นาย ร.ต.อ.สมบูรณ์ บางพระ ทำหน้าที่ครูใหญ่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ครูสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เเละอนุบาล 2 โดยได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี

    ปัจจุบันการดำเนินการเเล้วเสร็จ มีอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม พื้นที่ทำการเกษตร ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าอาคารเรียน ระบบไฟฟ้าเเรงสูงปักเสาพาดสายรอบบริเวณ สำหรับถนนภายใน ระบบน้ำดื่มน้ำใช้ระบบคูระบายน้ำ ระบบป้องกันการพังทลายของหน้าดินเนินเขาหลังอาคารเรียน ตลอดจนสวนพักผ่อนหย่อนใจ  สนามเด็กเล่น ซึ่งมีหลายภาคส่วนเข้าไปให้การสนับสนุน ภายใต้การประสานงานของ นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ที่ปรึกษาโครงการฯ เเละการสนับสนุนงบประมาณจากคุณหญิง อารยา พิบูลนครินทร์ รวมทั้งผู้บริจาคผ่านกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนหลายท่าน

   หลังจากการก่อสร้าง เเละตกเเต่งภูมิทัศน์เเล้วเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี แห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามตามไทยภาคใต้ โด่นเด่นสง่างาม ท่ามกลางป่าเขา เเวดล้อมสีเขียวเเห่งไพรพฤกษ์ ซึ่งจะทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง เเละผู้คนที่มีโอกาศผ่านไปพบเห็น เกิดความชื่นชม ประทับใจในสิ่งที่ปรากฎเเก่สายตา ก่อให้เกิดความร้สึกรักเเละหวงเเหนโรงเรียนเเละปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                                                                                                                                                                        >>>ต่อหน้า 2 >>>

 

หน่วยงานราชการ

เข้าสู่ระบบ

Polls

เเสดงความคิดเห็นเกี่ยงกับเว็บไซด์
 

มีผู้เข้าชม

We have 13 guests online