• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเ้กียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 561
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การแต่งตั้งข้่าราชการตำรวจประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1422
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 438
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง มติ อ.ก.ตร. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อ 17 มิ.ย. 56 (ส่งบัญชีตัดโอนและเปลื่่ยนแปลงกาำรกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจให้กับ กก.ตชด.44) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1469
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร.เพื่อเเจ้งให้หน่วยงานในสังกัด บช.ตชด.ทราบเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 2 เรื่อง ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 794
286 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- คำสั่ง ตร. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในงานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตร. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1125
287 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ร่วมสรรหาตำรวจตระเวนชายแดนใต้ ผู้มีหัวใจเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อรับมอบ "ดาราอาวอร์ด" ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 770
288 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด. - เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าทีูู่ธุึรการ จำนวน 1 อัตรา ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 441
289 ศปก.ลส.ชบ. - เรื่อง สารผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน วันที่ 9 ส.ค. 56 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 373
290 ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. - เรื่อง ขีดความสามารถการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2557(ของ บก.กฝ.บช.ตชด.) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1129
 
Page 29 of 90