• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝสสน.4 บก.สสน.ฯ - เรือง เอกสารการอบรมการเงินทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 5 และ 6/2555 niwat 356
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บช.ตชด.(จำนวน 408 ราย)ตามคำสั่งที่ 167/255 niwat 2424
283 ฝอ.ศปก.ลส.ชบ. - เรื่อง ศปก.ลส.ชบ. ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 โครงการ (พร้อมกำหนดการ) niwat 499
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนจาก สลก.ตร.และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด บช.ตชด. ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเิกิดความคล่องตัวต่อเหตุการปัจจุบัน จำนวน 3 เรื่อง niwat 1237
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บช.ตชด.(จำนวน 454 ราย) niwat 3000
286 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งในสังกัด niwat 3267
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง เ้เจ้งมติ ก.ตร.ครั้งที่ 1/25555 เมื่อ 24 ม.ค. 2555 การกำหนดตำเเหน่งควบ (ผบ.หมู่-รอง สว.) เพื่อรองรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป niwat 1705
288 ฝสสน.3 บก.สสน.ฯ - เรือง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 niwat 630
289 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การตรวจแฟ้มตัวชี้วัดที่ 12 PMQA ของ บก.ในสังกัด บช.ตชด. niwat 579
290 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง ข้อมูลสำคัญจำเป็นที่จะต้องใช้ในการไปศึกษาดูงาน ณ.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว niwat 400
 
Page 29 of 73