• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง รายงานนโยบายเน้นหนัก รอบ 6 เดือน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 647
282 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน - เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.จำกัด ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 939
283 ฝสสน.5 บก.สสน.ฯ - เรื่อง โครงการด้านสุขภาพร่างกายสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว พ.ศ. 2556-2560 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 753
284 ฝสสน.4 บก.สสนฯ - เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค้าจ้างขั้นต่ำ เพิ่่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ(SMEs) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 508
285 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 645
286 ฝสสน.1 บก.สสน.ฯ - เรื่อง โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 528
287 ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. - เรื่อง คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ 1/2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 691
288 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง รายงานโครงการประเิมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)ประจำปีงบประมาณ 2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 427
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง เเบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (่ตัวชี้วัดที่ ๘.๓) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 381
290 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1037
 
Page 29 of 84