• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านข่าวทั้งหมดแยกตามประเภท..
สอบราคา -กรณีพิเศษ -ขอบเขตงาน -ตกลงราคา

เลือกเพื่อเรียกชมประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง

อ่านข่าวทั้งหมดแยกตามประเภท..
กรณีพิเศษ -ตกลงราคา -ประกวดราคา -ประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ -วิธีพิเศษ -สอบราคา -อื่นๆ

เลือกเพื่อเรียกชมประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

หนังสือแจ้งเวียน

อ่านข่าวทั้งหมดแยกตามประเภท..
ขัอบังคับ -คำสั่ง -ประกาศ -ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ -เพื่อทราบ -อื่นๆ

เลือกเพื่อเรียกชมหนังสือแจ้งเวียนทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านข่าวทั้งหมดแยกตามประเภท..
ข่าวบริการ -ข่าวทั่วไป -ตำรา/คู่มือ

เลือกเพื่อเรียกชมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด