กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ตั้งอยู่ที่

เลขที่ 1279 อาคารกองบังคับการสนับสนุน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท   

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ฝ่ายสนับสนุน ๑ กองบังคับการสนับสนุน 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

อาคารกองบังคับการสนับสนุน ชั้น 5 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน