วิสัยทัศน์

๑.๑ วิสัยทัศน์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

               "กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน"๑.

๑.๒ วิสัยทัศน์ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

               "กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นฝ่ายอำนวยการหลักด้านการส่งกำลังบำรุงของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน"

พันธกิจ

                 ๒.๑ พันธกิจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

                        ๒.๑.๑ ถวายความปลอกภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ

                        ๒.๑.๒ เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่มีปัญหาความมั่นคง

                        ๒.๑.๓ พัฒนาแบะช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

                        ๒.๑.๔ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                        ๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถื่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภาระกิจของหน่วย

                        ๒.๑.๖ พัฒนาบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

                        ๒.๑.๗ พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

                   ๒.๒ พันธกิจ กองบังคับการสันบสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

                         ๒.๒.๑ บริหารจัดการด้านสวัสดิการของหน่วย เพื่อให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

                         ๒.๒.๒ พัฒนาสมรรณะการจัดการของงานสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

                         ๒.๒.๓ พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้มีประสิทธิภาพ

                         ๒.๒.๔ พัฒนาระบบการดำเนินการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ

                         ๒.๒.๕ ให้มีการบริการด้านสายการแพทย์แกข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

                         ๒.๒.๖ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านสายการแพทย์