ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> ภารกิจ ฝอ.๖ <<
 
>>> มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายโดยพิจารณาการรายงาน
การดำเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษการสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการให้ออก
กรณีหย่อนความสามารถมีมลทินมัวหมองและต้องคำพิพากษาถึงจำคุกรวมถึงการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ด้านกฎหมาย
แก่ฝ่ายอำนวยการอื่นๆ ตลอดจนดำเนินคดีในศาล โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ี
 
๑. การพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ หนังสือร้องเรียน หรือเรื่องที่ปรากฎเป็นข่าว ตามหนังสือพิมพ์หรือสื่ือมวลชน
ต่างๆเกี่ยวกับตัวของข้าราชการตำรวจ หรือการปฏิบัติงาน ของตำรวจตระเวนชายแดน และดำเนินการตาม
กระบวนการ รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ งบประมาณ
การเงิน การพัสดุ การขนส่ง ของฝ่ายอำนวยการ ๖ และงานอื่นที่ไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
 
๒. การดำเนินการทางวินัย พิจารณาการรายงานการดำเนินการทางวินัยรายงานการลงโทษการสั่งพักราชการ
หรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถหรือมีมลทินมัวหมอง
หรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกการสั่งให้กลับข้ารับราชการกรณีที่ถูกออกจากราชการทางวินัยการอุทธรณ์
ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง การจัดทำสถิต ิการลงโทษทางวินัย
 ๓. ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ร่าง ตรวจสอบ แก้ไข นิติกรรม
สัญญาต่างๆ ตรวจสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด การดำเนินการเกี่ยวกับศาล กรณีข้าราชการตำรวจ
ถูกฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตมอบอำนาจให้ดำเนินการฟ้องร้อง ประสาน
ส่วนเกี่ยวข้องกรณีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภาเรียกให้ไปชี้แจง รวบรวม
คำวินิจฉัยของศาลปกครองศาลแพ่ง ในการดำเนินการเกี่ยวกับ การปกครองและละเมิด
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒๗๙ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๙-๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๒๙๐ , ๓๗๐